У свијету математике 1

Математика за први разред основне школе

 • Светлана Радојевић
 • Татјана Купљеник
 • Изедин Крнић
 1. Сналажење у околини

  Ученици ће именовати, разликовати и разврставати бића и предмете. Одређивати положај предмета у односу на себе, уочавати односе међу предметима и разврставати предмете по једној особини.

 2. Формирање појмова облик, линија

  Ученици упознају и разликују предмете по облику. Уочавају и именују предмете облика лопте, ваљка и коцке. Препознају равне и криве површи на предметима.

 3. Скуп као објекат дјечијег посматрања

  Ученици класификују предмете, тијела и фигуре према једној особини или откривају особину по којој су разврстани предмети. Приказују разврставање предмета помоћу цртежа и упознају његове јединке (елементе). Упознају и примјењују односе: више – у смислу бројније; мање – мање бројно; једнако – једнакобројно.

 4. Природни бројеви до 5 и 0

  Ученици броје, записују и читају бројеве до 5. Упознају знакове за сабирање  и одузимање. Сабирају/одузимају бројеве до 5 и разумију улогу 0. Одређују непознати сабирак и непознати умањилац.

 5. Природни бројеви од 6 до 10

  Ученици броје, записују и читају бројеве до 10. Упознају знакове за сабирање и одузимање. Сабирају/одузимају бројеве до 10 и разумију улогу 0. Одређују непознати сабирак и непознати умањилац.

 6. Бројеви од 10 до 20

  Ученици упознавају бројеве до 20 укључујући активности бројања, утврђивања бројности конкретних скупова, конкретизације настајања низа 11, 12, 13 ..., говорног образлагања материјалних радњи, записивања бројева, упознавања мјеста сваког појединачног броја у низу од 1 до 20 и упоређивања бројева до 20.

 7. Мјерење

  Кроз рјешавање практичних задатака ученици формирају представу о дужини, маси и запремини као о својствима предмета која омогућавају њихово упоређивање, односно утврђивање оних њихових међусобних односа које изражавамо ријечима дужи – краћи, тежи – лакши, виши – мањи...
  Ученици, рјешавајући практичне задатаке у којима треба измјерити дужину, масу или запремину конкретних предмета, усвајају општи принцип мјерења.